Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp27.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie /w skrócie SP27/

Telefon: +48 126584567
E-mail: sp27kr@poczta.onet.pl
Adres korespondencyjny: ul. Podedworze 16, 30-686 Kraków

Data publikacji strony internetowej: 26.01.2013r.

Data ostatniej aktualizacji:  25.08.2019r.

Strona internetowa www.sp27.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

– dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone
w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– pliki wytworzone przez inne podmioty niż SP27 i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
– treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SP 27.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.sp27.edu.pl  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Anna Piech, e-mail: sp27kr@poczta.onet.pl, telefon: 12 658 45 67 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Podedworze, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro,2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.