Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym

Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica stanowi integralną część szkoły. Jest miejscem przeznaczonym na wypoczynek i relaks po trudnych zajęciach lekcyjnych.

 

Cele i zadania świetlicy.

 

1.                            Zorganizowanie opieki wychowawczej dla dzieci przed i po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

2.                            Stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego i dbającego o dobre samopoczucie dzieci.

3.                            Integracja uczniów poprzez zabawę.

4.                            Otoczenie opieką i troska dzieci o szczególnych wymaganiach edukacyjnych, wpojenie zasad tolerancji, zrozumienia i poszanowania wszelkiego typu odmienności,

5.                            Organizowanie zajęć rozszerzających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

6.                            Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7.                            Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy przy odrabianiu lekcji.

8.                            Uwrażliwianie dzieci na święta narodowe, kościelne i okolicznościowe.

9.                            Rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej i lokalnej.

10.                       Współdziałanie z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.